תנאי שימוש

תקנון אתר וחנות יקב נחלה, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: "התקנון")

השימוש באתר האינטרנט ובחנות האינטרנטית של יקב נחלה כפוף להסכמה להוראות תקנון זה

כללי

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.

התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

החנות האינטרנטית של יקב נחלה (להלן: "החנות") פועלת למכירת יינות תוצרת היקב (להלן: "היינות" ו/או המוצרים) האתר הינו בבעלות יקב נחלה (להלן: "היקב")

כל המבקר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "מבקר או רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד היקב ו/או בעליה.

יובהר, כי רכישה של יינות מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.

טעות כלשהי באתר ו/או בתיאור היינות לא תחייב את היקב, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.

היקב והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. תחולת התקנון החדש תהיה מתאריך ושעת פרסומו באתר. עודכן בתאריך 18/8/21.

בהרשמה לאתר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהיקב. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע ליקב על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהיקב.  

היקב רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר, את מגוון שירותיו/או השירותים הניתנים דרך האתר, וכן את מגוון/רשימת המוצרים המשווקים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש

תנאי שימוש

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או  ביט רשאי לבצע פעולה באתר.

הזמנת היין תסופק רק בתנאים הבאים:

 הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים.

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.

התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של הרוכש.

המוצר שהוזמן קיים במלאי. 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות למייל shoshana.amana.eng@gmail.com

הזמנה לא תחשב כסגורה כל עוד הרוכש לא מילא את פרטיו ואת פרטי כרטיס האשראי או חשבון ביט שלו.

הזמנה בכמויות גדולות תחייב אישור מיוחד של היקב. הזמנה גדולה תוגדר על ידי היקב לפי ראות עיניה.

במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, יודיע היקב לרוכש באמצעות פרטי הקשר שלו על כך.  במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה.

היקב רשאי לשנות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, את היצע ומגוון המוצרים באתר. היקב אינו מתחייב להיקף, זמינות של מוצרים כלשהם. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, היקב  מתחייב להודיעך על כך ושומר לעצמו את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהיקב סבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיו יכול היקב להחליט לבטל הזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

תשלום

ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי או בתשלומים לפי אישור החברה ובחירת הרוכש, ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי היקב.

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא יאשר היקב לרוכש, את ביצוע ההזמנה וזאת גם אם הרוכש קיבל הודעה על אישור ההזמנה. 

מובהר בזאת כי היקב יהיה רשאי לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר מעת לעת וכן את אופן התשלום להזמנות ו/או לשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

שינויים שיעשו במחירי המוצרים יכנסו לתוקף החל מרגע העדכון. מובהר כי הזמנה אשר טרם שולמה לאחר עדכון המחירים תחויב בהתאם למחירי המוצרים החדשים שיקבעו. במידה ושולמה ההזמנה אך טרם סופקה, המחיר שעל פיו תחויב ההזמנה יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.

מחירי מבצע – מוצרים המוצגים במחירי מבצע באתר יסופקו במחיר המבצע למשתמש בכפוף לתוקף המבצע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש. היקב יהיה רשאי לשנות, להוסיף ולבטל המבצעים בכל שלב (כמו גם לשנות את תנאיהם מכל סיבה שהיא) בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

 

האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, באמצעות קידוד נתונים (SSL).

בעת רכישה באתר יידרש הגולש להזין פרטים אישיים. היקב ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפריטים ו/או אי קליטתם במערכת.

היקב לא יעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני ליקב, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכוח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

היקב יהא רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של היקב להבטיח הגנה מוחלטת מפני פשיעות של צד שלישי. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי היקב ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי היקב ו/או מי מטעמו.

היקב יהא רשאי לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”)

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים

לא ניתן להחזיר יין.

שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת היקב על פי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

 היקב יהא רשאית על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי היקב בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהיקב בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

במקרה של ביטול ההזמנה על ידי היקב, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי היקב, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת היקב ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, של המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ואספקתם, רשאי היקב  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך . 

הגבלת אחריות לנזקים

היקב אינו אחראי  לנזק כלשהו לרבות נזק לגוף, חסרון כיס ו/או הפסד (להלן: "נזק מכל סוג") שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת מהיקב ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה, ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג' כלשהו, לרבות ומבלי להגביל, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המזמין.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס שייגרם לו, ו/או לצד ג' כלשהו בגין שגיאה שהמזמין ביצע בהזנת הנתונים למערכת, לרבות ומבלי להגביל, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מען למשלוח וכיוצא בזה.

יקב נחלה לא יהא אחראי , בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות ומבלי להגביל כתוצאה מכח עליון.

מובהר כי יקב נחלה לא ישא בכל אחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו למשתמש. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא ישא יקב נחלה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

משלוחים וזמני אספקה:

דמי משלוח– בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג המשלוח ובכתובתו של הרוכש.

זמני משלוח – זמני המשלוח והגעת המוצרים תלויים בספק המשלוחים. היקב מתחייב להעברת המוצר לידי ספק המשלוחים תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

אזורי משלוח-המשלוחים מגיעים לכל הארץ למעט בדרום עד באר שבע בלבד. יתכנו שינויים באזורי המשלוח ,לכן יש לוודא עם היקב שהמשלוחים מגיעים לכתובתכם.

למען הסר ספק, רכישת מוצרים ואספקתם תתאפשר רק בטווח שירות המשלוחים המפורט באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או מניעה כל אחרת המונעת את אספקת המוצרים כאמור. היקב שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את טווחי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי כל המידע המצוי ו/או המוצע באתר בנוגע לזמני אספקת המוצרים (לרבות זמן ההגעה ליעד, משך המשלוח וזמן האספקה המשוער) מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת היקב, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה וכו'. זמני אספקת המוצרים כפי שצוינו באתר לא יהוו כל התחייבות מצד היקב ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד היקב בקשר עם הנ"ל.

במידה והמזמין או מי מטעמו אינו נמצא במועד האספקה אשר נקבע, במען שסופק בהזמנה על ידי המזמין, והמזמין לא אישר השארת ההזמנה במען בהיעדר בהימצאו, תוחזר ההזמנה למוקד המשלוחים של היקב ועל המזמין תהא האחריות לתאם מול שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. מובהר כי במשלוח הנוסף כאמור יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים. 

ככל שאושרה על ידי המזמין השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, המזמין מאשר ומסכים כי ליקב אין ולא תהיה כל אחריות בגין המוצרים ו/או טיבם.

אי עמידה באספקת המוצרים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המזמין, בכל דרך שהיא, מחובת התשלום בגין ההזמנה ודמי המשלוח.

מובהר בזאת כי היקב לא יהא אחראי על הזמנות שלא נמסרו במידה והמזמין מסר פרטי התקשרות שגויים, או לחלופין במידה ולא היה ניתן ליצור קשר עם המזמין.  

המוצרים

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים ו/או במידע אשר מופיע על גבי המוצרים. 

בקשר עם אלרגניים, אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, יש לנהוג במשנה זהירות ולבחון בקפידה את המידע המופיע על גבי המוצר טרם השימוש בו. 

תמונות המוצרים כפי שמופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

אזהרה: המוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את היקב ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ליקב /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין היקב ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים ליקב ו/או לאתר תתברר בישראל.